30 maldos taškų apie atgimimą Biblijos eilutėmis

2
14371

2 Chronicles 7:14 Jei mano tauta, vadinama mano vardu, nuolankiai melsis ir melsis, ieškos mano veido ir pasisuks savo nedorėliais. tada išgirsiu iš dangaus, atleisiu jų nuodėmes ir išgydysiu jų kraštą.

Tai, ko mums šiandien reikia Kristaus kūne, yra atgimimas. Turime išugdyti tikinčiuosius, kurie yra sąmoningi Dievo ir dangaus, o ne tik materializmo. Šiandien mes imsimės maldos, skirtos atgimimui Biblijos eilutėmis. Kai įtraukiate šią maldos tašką į atgimimą, ugnis Dievo dvasia jumyse vėl atsinaujins, tavo vidinis Dievo užsidegimas vėl atgims ir tavo aistra Dievui išaugs Jėzaus vardu. Aš taip pat sudariau keletą atgimimo Biblijos eilėraščių, kurie atvers mums akis į Dievo žodį, kuris iš naujo atgaivins mūsų dvasias. Kai meldžiatės šioje maldoje apie atgimimą, matau, kad Dievas Jėzaus vardu vėl lankosi pas jus.

Kodėl Atgimimo maldos taškai

Kiekvienam krikščioniui reikalingas asmeninis atgimimas, kiekvienai bažnyčiai reikalingas atgimimas, kiekviena konfesija, reikalingas atgimimas. Atgaivinti reiškia pakartoti savo uolumą Dievui, tai reiškia vėl būti karštam Dievui. Yra du atgimimo veiksniai: žodis ir maldos, todėl mes sukūrėme šias maldos ponijas apie atgimimą Biblijos eilutėmis. Yra daugybė priežasčių, kodėl Bažnyčiai reikalingas atgimimas, mes žiūrėsime į dvi.

KTIK ATSIŽVELGKITE KIEKVIENOS DIENOS MOKĖLŲ VADOVĄ „YOUTUBE“
PRENUMERUOKITE DABAR

1. Nuodėmė. Nuodėmė šiandieniniame pasaulyje įteisinama, pastų bjaurėjimasis greitai tampa dabarties normomis. Nuodėmė net įsirėžė į bažnyčią, šiomis dienomis mes, ganytojai, padarome neįtikėtinas nuodėmes. Štai kodėl mums reikia atgimimo bažnyčioje, mums reikia, kad Dievas užaugintų dievobaimingesnius žmones, žmones, kurių nepadarys šis nuodėmingas pasaulis. Mums reikia daugiau dvasia alsuoja ir dvasios valdomi beliveriai stoti už Kristų šiais paskutiniaisiais laikais.

2. Evangelija: Kita priežastis, kodėl mums reikia atgimimo, yra ta, kad Evangelija galėtų toliau skleisti. Mes gyvename kartoje, kurioje žmonės nebeskelbia Evangelijos taip, kaip turėtų, dabar žmonės taupiai naudojasi Kristaus Evangelija. Blogiausia, kad kai kurie žmonės net iškreipia Evangeliją ir naudojasi ja manipuliuodami bei ištremdami žmones. Mums reikia atgimimo, žmonių, kurie eitų užmiestyje, gyvatvorių ir priverstų žmones ateiti į Kristų. Žmonės, kurie skelbs Kristų, o ne bažnyčią. Žmonės, kuriems nebus gėda pasakoti kitiems apie Jėzų Kristų. Mums reikia atgimimo.

Atgimimo maldos taškai

1. Tėve, dėkoju tau už mano išgelbėjimą Jėzaus vardu

2. Tėve, dėkoju jums už Šventosios Dvasios galią.

3. Tėve, Jėzaus krauju nuplaukite mane nuo visų mano nuodėmių ir sustiprinkite mane savo dvasia Jėzaus vardu.

4. Tėve, leisk, kad Šventoji Dvasia mane vėl užpildytų.

5. Tėve, tegul bet kokia mano gyvenimo sritis yra nesudaužyta Jėzaus vardu.

Tėve, inkubuok mane su Šventosios Dvasios ugnimi Jėzaus vardu.

7. Kiekviena mano gyvenimo kovos su galia vergavimas Jėzaus vardu.

8. Viešpatie, tegul visi nepažįstamieji bėga nuo mano dvasios ir tegul Šventoji Dvasia valdo Jėzaus vardu.
9. Viešpatie, katapultuok mano dvasinį gyvenimą į kalno viršūnę.

10. Tėve, leisk dangum atverti ir tegul ant manęs krinta Dievo šlovė Jėzaus vardu.

11. Aš nusprendžiu, kad priespaudų džiaugsmas mano gyvenime būtų paverstas liūdesiu Jėzaus vardu.

12. Tegul visi Jėzaus vardu sunaikinti keli prieš mane veikiantys kariškiai.

13. Viešpatie, atverk mano akis ir ausis, kad gautum iš tavęs stebuklingų dalykų.

14. Viešpatie, duok man pergalę dėl pagundos ir šėtoniško aparato.

15. Viešpatie, uždegi mano dvasinį gyvenimą, kad nustosiu žvejoti nepelninguose vandenyse.

16. Viešpatie, atleisk mano ugnies liežuvį ir sudegink manyje esantį dvasinį nešvarumą.

17. Tėve, padaryk man alkį ir teisumo troškulį Jėzaus vardu.

18. Viešpatie, padėk man būti pasirengusiam atlikti tavo darbą, nesitikint iš kitų pripažinimo.

19. Viešpatie, duok man pergalę pabrėždamas kitų žmonių silpnybes ir nuodėmes, ignoruodamas savo.

20. Viešpatie, duok man gilumo ir įsišaknyk mano tikėjime.

21. Miela Šventoji Dvasia, niekada neleisk manęs tavęs užčiaupti Jėzaus vardu

22. Miela Šventoji Dvasia, niekada neleisk man bandyti apsiriboti Tavimi Jėzaus vardu

23. Miela Šventoji Dvasia, dirbk manyje ir per mane Jėzaus vardu

24. Miela Šventoji Dvasia, apvalyk mano gyvenimo kanalus Jėzaus vardu

25. Leisk tau, Viešpatie, šiluma, sunaikink mano valią Jėzaus vardu.

26. Tegul Šventosios Dvasios liepsna liejasi ant mano širdies aukuro, Jėzaus vardu.

27. Šventoji Dvasia, leisk, kad tavo jėgos tekėtų kaip kraujas man į venas.

28. Miela Šventoji Dvasia, įsakyk mano dvasią ir paruošk mano gyvenimą pagal tavo valią Jėzaus vardu

29. Saldi Dievo dvasia, tegul tavo ugnis dega visa, kas mano gyvenime nėra šventa Jėzaus vardu

30. Mieloji Ho! Y dvasia, tegul tavo ugnis sukuria galią mano gyvenime Jėzaus vardu.

20 Biblijos versijų apie atgimimą

1. 2 Kronikos 20:15

Jis tarė: “Klausykite, visi Judo gyventojai, Jeruzalės gyventojai ir karalius Juozapatas, taip sako jums Viešpats: Nebijokite ir nenusigąskite dėl šios daugybės žmonių. nes mūšis yra ne tavo, o Dievo.

2. Psalmas 18: 35

Tu taip pat davei man savo išgelbėjimo skydą. Tavo dešinė mane apglėbė, o tavo švelnumas padarė mane puikų.

3. 1 Korintiečiams 15:57

Bet dėkui Dievui, kuris duoda mums pergalę per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

4. 2 Korintiečiams 2:14

Dabar ačiū Dievui, kuris visada mus įkvepia Kristuje ir parodo savo žinias visose vietose.

5. Psalmė 20: 7–8
Kai kurie pasitiki vežimais, o kiti - arkliukais, bet mes atsiminsime Viešpaties, savo Dievo, vardą. Jie nuleisti ir nukritę. Bet mes atsikėlę ir atsistoję.

6. Psalmė 44: 3–7
Nes jie negavo savo žeme savo kardu ir jų rankos neišgelbėjo. Bet tavo dešinė ir tavo ranka bei tavo veido šviesa, nes tu jiems buvai malonus. Tu esi mano karalius, Dieve, įsakyk išgelbėti Jokūbą. Per tave mes nugriausime savo priešus: per tavo vardą mes juos laikysime priešais mus iškilusius. Skaityk daugiau.
7. Psalmė 60: 11–12
Suteik mums pagalbą iš bėdų: veltui yra žmogaus pagalba. Per Dievą mes padarysime narsiai, nes jis sunaikins mūsų priešus.

8. Psalmas 146: 3

Nepasitikėkite nei kunigaikščiais, nei žmogaus sūnumi, kuriam nėra jokios pagalbos.

9. Patarlių 21:31

Arklys paruoštas kovos dienai. Viešpaties saugumas yra saugus.

10. Psalmas 118: 15

Džiaugsmo ir išgelbėjimo balsas skamba teisiųjų palapinėse. Viešpaties dešinė ranka daro galingai.

11..Eksodo 15: 1

Tada giedojo Mozei ir izraelitams šią giesmę Viešpačiui ir tariau: “Aš giedosiu Viešpačiui, nes jis šlovingai triumfavo. Arklį ir jojiką jis įmetė į jūrą.

12. Psalmas 21: 1

{Vyriausiajam muzikantui, Dovydo psalmė.} Karalius džiaugsis tavo jėgomis, Viešpatie; ir kaip stipriai jis džiaugsis tavo išgelbėjimu!

13. Apreiškimas 19: 1-2
Po šių dalykų aš išgirdau puikų daugybės žmonių dangų balsą, sakančią: „Aleliuja! Išganymas, šlovė, garbė ir jėga Viešpačiui, mūsų Dievui, yra teisingi ir teisingi yra jo sprendimai. Jis teisė didįjį paleistuvį, kuris ištvirkavo žemę ir atkeršijo savo tarnų kraujui. jai po ranka.

14. 1 Kronikos 22:13

Tuomet tau klestės, jei ketinsi įvykdyti įstatus ir sprendimus, kuriuos Viešpats įsakė Mozei Izraelio atžvilgiu: būk stiprus ir drąsus; nebijok ir nesibaimink.

15. Išėjimo 23: 20–23
Aš siunčiu prieš tave angelą, kuris laikytų tave kelyje ir vestų tave į mano parengtą vietą. Saugokis jo ir neklausyk jo balso! Jis neatleis už jūsų nusikaltimus, nes jame yra mano vardas. Bet jei tu išklausysi jo balsą ir darysi viską, ką kalbu; tada būsiu priešas tavo priešams ir priešininkas tavo priešams.skaityk daugiau.

16. Psalmas 112: 8

Jo širdis įsitvirtinusi, jis nebijos, kol pamatys savo norą priešų.

17. Patarlių 2:7

Jis teikia teisingiesiems pagrįstą išmintį: yra saikas tiems, kurie vaikšto teisingai.

18. Skaičiai 14: 41-43
Mozė paklausė: “Kodėl dabar jūs pažeidžiate Viešpaties įsakymą? bet tai nebus klestinti. Neik aukštyn, nes Viešpaties nėra tarp jūsų. kad nebūtumėte sumušti priešų. Amalekitai ir kanaaniečiai yra jūsų akivaizdoje, ir jūs krisite kardu. Kadangi esate nusigręžę nuo Viešpaties, Viešpats nebus su jumis.

19. Įsiūlymas 28:15

Bet jei neklausysi Viešpaties, savo Dievo, balso, vykdysi visus Jo įsakymus ir įsakymus, kuriuos šiandien tau įsakau. kad visi šie keiksmai ateis ant tavęs ir aplenks tave:

20. 2 Kronikos 24:20

Dievo dvasia užėjo ant kunigo Jehojados sūnaus Zecharijo, kuris atsistojo virš žmonių ir tarė jiems: “Taip sako Dievas:„ Kodėl pažeidžiate Viešpaties įsakymus, kad negalėtumėte klestėti? Nes jūs palikote Viešpatį, jis apleido ir jus.

 


2 PASTABOS

  1. Mane labai palietė tai, kaip jūs einate savo tarnystę
    Tegul Dievas ir toliau naudojasi „u“, kad mus giliai įkvėptų, kad mūsų gyvenimas būtų dvasingesnis, kad pabaigoje galėtume džiaugtis amžinybe

PALIKTI ATSAKYMĄ

Prašome įvesti savo komentarą!
Prašome įvesti savo vardą čia

Ši svetainė naudoja "Akismet", kad sumažintų šlamštą. Sužinokite, kaip apdorojamas jūsų komentaras.